werna fashion - de breyne peellaertstraat 38 - 8600 diksmuide - 051 50 43 46


PRIVACY VERKLARING COUTURE WERNA bvba te Diksmuide


Couture Werna bvba met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide in de De Breyne Peellaertstraat 38 en gekend onder het ondernemingsnummer BE0.456.781.215 hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze Privacy Policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Couture Werna bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation afgekort GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 • Als Couture Werna bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Couture Werna bvba
  De Breyne Peellaertstraat 38
  8600 Diksmuide
  info@wernafashion.be
  Telefoon : 051/50.43.46


  Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
  Volgende persoonsgegevens worden door Couture Werna bvba verwerkt:
 • Klantgegevens
 • Leveranciersgegevens
 • Personeelsgegevens
 • Websitebezoekers
 • Sollicitanten
 • Andere

 • En dit ten behoeve van volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming betrokkene). De betrokkene kan zich ten allen tijde uitschrijven.

 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen
 • M.b.t financiële transacties: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer)
 • Handtekening
 • Kopie verblijfstitel of –document
  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

  Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de relatie zelf zijn verkregen:
 • videobewakingsbeelden die gemaakt worden met camera’s op de terreinen of in de gebouwen van de organisatie Minderjarigen:
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken of doorgeven?

  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen)
 • Solvabiliteitscontrole

 • Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  Couture Werna bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Couture Werna bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij hebben een firewall protectie op onze IT structuur
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


  Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

  U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

  U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

  U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

  U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

  U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

  Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.wernafashion.be (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

  Wat ingeval van klachten?

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( of Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.
  Dit via:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  commission@privacycommision.be
  Telefoon : 02/274.48.00


  Wat bij eventuele wijzigingen aan dit charter?

  Couture Werna bvba kan zijn privacy verklaring of policy steeds wijzigen of aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 6 juni 2018.